อัตราของโรคเบาหวานสูงขึ้นในผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตเวช

ความชุกของโรคเบาหวานประเภท 2 นั้นสูงขึ้นในผู้ที่เป็นโรคทางจิตเวชเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป ความผิดปกติทางจิตเวชเป็นเรื่องปกติ ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงและสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น การเสียชีวิตที่มากเกินไปนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการฆ่าตัวตายและอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากขึ้น แต่ยังเกิดจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสภาพร่างกายที่ทราบว่าเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิต

เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นทั่วโลก และประมาณการชี้ให้เห็นว่า 6% ถึง 9% ของประชากรทั่วไปทั่วโลกได้รับผลกระทบในขณะนี้ อัตราได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นไปในแนวโน้มที่คาดว่าจะดำเนินต่อไปในอีก 20 ปีข้างหน้า การวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าความชุกของ T2D นั้นสูงกว่าในผู้ที่เป็นโรคสองขั้ว โรคจิตเภท และภาวะซึมเศร้าที่สำคัญเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ ยังไม่มีภาพรวมที่เป็นระบบของงานวิจัยชิ้นนี้ในขณะนี้เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างความชุกของ T2D และความผิดปกติทางจิตเวชโดยทั่วไป